تبلیغات
بهترینها - دانلود سریال شهرزاد قسمتهای 1 تا 26
 
بهترینها
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : یاسر هفت

قسمت یک 1 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E01 720p.mkv - 613.6 MB

Shahrzad E01 480p.mkv - 380.5 MB

Shahrzad E01 Mobile Ver-146.0 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E01 1080p.mp4- 1.2 GB 

Shahrzad E01 720p.mkv - 613.6 MB

Shahrzad E01 480p.mkv - 380.5 MB

Shahrzad E01 Mobile Ver-146.0 MB

 

 

قسمت دوم 2 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E02 720p.mkv - 764.0 MB

Shahrzad E02 480p.mkv - 387.5 MB

Shahrzad E02 Mobile Ver-146.6 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E02 1080.mkv - 997.4 MB

Shahrzad E02 720p.mkv - 764.0 MB

Shahrzad E02 480p.mkv - 387.5 MB

Shahrzad E02 Mobile Ver-146.6 MB

 

 

قسمت سوم 3 : 

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E03 720p.mkv - 461.3 MB

Shahrzad E03 480p.mkv - 205.5 MB

Shahrzad E03 Mobile Ver- 137.0 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E03 1080p.mp4 - 1.0 GB

Shahrzad E03 720p.mkv - 461.3 MB

Shahrzad E03 480p.mkv - 205.5 MB

Shahrzad E03 Mobile Ver- 137.0 MB

 

 

قسمت چهارم 4 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E04 720p.mkv - 674.9 MB

Shahrzad E04 480p.mkv - 338.3 MB

Shahrzad E04 Mobile Ver-142.8 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E04 1080p.mkv - 1.1 GB

Shahrzad E04 720p.mkv - 674.9 MB

Shahrzad E04 480p.mkv - 338.3 MB

Shahrzad E04 Mobile Ver-142.8 MB

 

 

قسمت پنجم 5 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E05 720p.mkv - 790.0 MB

Shahrzad E05 480p.mkv - 335.1 MB

Shahrzad E05 Mobile Ver - 130.1 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E05 1080p.mkv - 1.1 GB

Shahrzad E05 720p.mkv - 790.0 MB

Shahrzad E05 480p.mkv - 335.1 MB

Shahrzad E05 Mobile Ver - 130.1 MB

 

 

قسمت ششم 6 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E06 720p.mkv - 768.0 MB

Shahrzad E06 480p.mkv - 405.6 MB

Shahrzad E06 Mobile Ver-146.0 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad 06 1080p.mkv-1007.1 MB

Shahrzad E06 720p.mkv - 768.0 MB

Shahrzad E06 480p.mkv - 405.6 MB

Shahrzad E06 Mobile Ver-146.0 MB

 

 

قسمت هفتم 7 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E07 720p.mkv - 636.1 MB

Shahrzad E07 480p.mp4 - 344.7 MB

Shahrzad E07 Mobile Ver-145.9 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E07 1080p.mkv - 1.0 GB

Shahrzad E07 720p.mkv - 636.1 MB

Shahrzad E07 480p.mp4 - 344.7 MB

Shahrzad E07 Mobile Ver-145.9 MB

 

 

قسمت هشتم 8 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E08 720p.mkv - 611.3 MB

Shahrzad E08 480p.mp4 - 324.4 MB

Shahrzad E08 Mobile Ver-141.2 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E08 1080.mkv-1021.5 MB

Shahrzad E08 720p.mkv - 611.3 MB

Shahrzad E08 480p.mp4 - 324.4 MB

Shahrzad E08 Mobile Ver-141.2 MB

 

 

قسمت نهم 9 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E09 720p.mkv - 850.9 MB

Shahrzad E09 480p.mp4 - 398.9 MB

Shahrzad E09 Mobile Ver-119.5 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E09 1080p.mkv - 1.2 GB

Shahrzad E09 720p.mkv - 850.9 MB

Shahrzad E09 480p.mp4 - 398.9 MB

Shahrzad E09 Mobile Ver-119.5 MB

 

 

قسمت دهم 10 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E10 720p.mkv - 544.9 MB

Shahrzad E10 480p.mp4 - 275.6 MB

Shahrzad E10 Mobile Ver-125.3 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E10 1080p.mkv - 1.1 GB

Shahrzad E10 720p.mkv - 544.9 MB

Shahrzad E10 480p.mp4 - 275.6 MB

Shahrzad E10 Mobile Ver-125.3 MB

 

 

قسمت یازدهم 11 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E11 720p.mkv - 624.5 MB

Shahrzad E11 480p.mp4 - 324.8 MB

Shahrzad E11 Mobile Ver- 133.8 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E11 1080p.mp4 - 1.2 GB

Shahrzad E11 720p.mkv - 624.5 MB

Shahrzad E11 480p.mp4 - 324.7 MB

Shahrzad E11 Mobile Ver-133.8 MB

 

 

قسمت دوازدهم 12 :  

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E12 720p.mkv - 510.6 MB

Shahrzad E12 480p.mp4 - 250.0 MB

Shahrzad E12 Mobile Ver- 168.9 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E12 1080p  - 1012.5 MB

Shahrzad E12 720p.mkv - 510.6 MB

Shahrzad E12 480p.mp4 - 250.0 MB

Shahrzad E12 Mobile Ver-168.9 MB

 

 

قسمت سیزدهم 13 : 

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E13_720p.mkv - 534.1 MB

Shahrzad E13 480p.mp4 - 264.5 MB

Shahrzad E13 Mobile Ver- 138.6 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E13_1080p.mp4 - 1.0 GB

Shahrzad E13 720p.mkv - 534.1 MB

Shahrzad E13 480p.mp4 - 264.5 MB

 Shahrzad E13 Mobile Ver -138.6 MB

 

 

قسمت چهاردهم 14 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E14 720p.mkv - 528.3 MB

Shahrzad E14 480p.mp4 - 266.2 MB

Shahrzad E14 Mobile Ver- 137.3 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E14.1080p.mkv - 1.0 GB

Shahrzad E14 720p.mkv - 528.3 MB

Shahrzad E14 480p.mp4 - 266.2 MB

Shahrzad E14 Mobile Ver- 137.3 MB

 

 

قسمت پانزدهم 15

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E15 720p.mkv - 581.5 MB

Shahrzad E15 480p.mp4 - 296.5 MB

Shahrzad E15 Mobile Ver- 158.5 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E15.1080p.mkv - 1.1 GB

Shahrzad E15 720p.mkv - 581.5 MB

Shahrzad E15 480p.mp4 - 296.5 MB

Shahrzad E15 Mobile Ver - 158.5 MB

 

 

 قسمت شانزدهم 16

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E16 720p.mkv - 582.9 MB

Shahrzad E16 480p.mp4 - 293.1 MB

Shahrzad E16 Mobile Ver- 152.1 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E16 1080p.mp4 - 1.1 GB

Shahrzad E16 720p.mkv - 582.9 MB

Shahrzad E16 480p.mkv - 293.1 MB

Shahrzad E16 Mobile Ver - 152.1 MB

 

 

 قسمت هفدهم 17

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E17 720p.mkv - 549.9 MB

Shahrzad E17 480p.mp4 - 274.2 MB

Shahrzad E17 Mobile Ver- 143.0 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E17 1080p.mp4 - 1.1 GB

Shahrzad E17 720p.mkv - 549.9 MB

Shahrzad E17 480p.mp4 - 274.2 MB

Shahrzad E17 Mobile Ver - 143.0 MB

 

 

قسمت هجدهم 18

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E18 720p.mkv - 554.9 MB

Shahrzad E18 480p.mp4 - 375.1 MB

Shahrzad E18 Mobile Ver- 131.8 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E18 1080p.mp4 - 1.1 GB

Shahrzad E18 720p.mkv - 554.9 MB

Shahrzad E18 480p.mp4 - 375.1 MB

Shahrzad E18 Mobile Ver - 131.8 MB

 

  

قسمت نوزدهم 19

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E19 720p.mkv - 557.1 MB

Shahrzad E19 480p.mp4 - 281.0 MB

Shahrzad E19 Mobile Ver- 142.2 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E19 1080p.mp4 - 1.1 GB

Shahrzad E19 720p.mkv - 557.1 MB

Shahrzad E19 480p.mp4 - 281.0 MB

Shahrzad E19 Mobile Ver - 142.2 MB

 

 

قسمت بیستم 20

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E20 720p.mkv - 559.5 MB

Shahrzad E20 480p.mp4 - 283.1 MB

Shahrzad E20 Mobile Ver- 141.8 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E20 1080p.mp4 - 1.1 GB

Shahrzad E20 720p.mkv - 559.5 MB

Shahrzad E20 480p.mp4 - 283.1 MB

Shahrzad E20 Mobile Ver- 141.8 MB

 

 

قسمت بیست و یکم 21

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E21 720p.mp4 - 619.4 MB

Shahrzad E21 480p.mp4 - 417.8 MB

Shahrzad E21 Mobile Ver- 185.7 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E21 1080p.mp4 - 1.2 GB

Shahrzad E21 720p.mp4 - 619.4 MB

Shahrzad E21 480p.mp4 - 417.8 MB

Shahrzad E21 Mobile Ver- 185.7 MB

 

 

قسمت بیست و دوم 22

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E22 720p.mkv - 602.0 MB

Shahrzad E22 480p.mp4 - 303.3 MB

Shahrzad E22 Mobile Ver- 188.2 MB


 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E22 1080p.mp4 - 1.2 GB

Shahrzad E22 720p.mp4 - 602.0 MB

Shahrzad E22 480p.mp4 - 303.3 MB

Shahrzad E22 Mobile Ver- 188.2 MB

 

 

قسمت بیست و سوم 23

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E23 720p.mkv - 592.6 MB

Shahrzad E23 480p.mp4 - 294.4 MB

Shahrzad E23 Mobile Ver- 154.7 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E23 1080p .mp4 - 1.1 GB

Shahrzad E23 720p.mkv - 592.6 MB

Shahrzad E23 480p.mp4 - 294.4 MB

Shahrzad E23 Mobile Ver- 154.7 MB

 

 

قسمت بیست و چهارم 24

 

Shahrzad E24 720p.mkv - 585.1 MB

Shahrzad E24 480p.mp4 - 291.0 MB

Shahrzad E24 Mobile Ver- 152.7 MB

 

Shahrzad E24 1080p.mp4 -  1.1 GB

Shahrzad E24 720p.mkv - 585.1 MB

Shahrzad E24 480p.mp4 - 291.0 MB

Ancheh khahid did 24.mkv - 7.7 MB

Shahrzad E24 Mobile Ver- 152.7 MB

 

 

قسمت بیست و پنجم 25

 

Shahrzad E25 720p.mkv - 576.6 MB

Shahrzad E25 480p.mp4 - 294.3 MB

 Shahrzad E25 Mobile Ver- 180.3 MB 

 

 

Shahrzad E25 1080p.mp4  - 1.1 GB

Shahrzad E25 720p.mkv - 576.6 MB

Shahrzad E25 480p.mp4 - 294.3 MB

Ancheh khahid did 25.mkv  - 4.9 MB

Shahrzad E25 Mobile Ver- 180.3 MB

 

 

قسمت بیست و شش 26

 

Shahrzad E26 720p.mkv - 624.1 MB

Shahrzad E26 480p.mp4 - 314.2 MB

Shahrzad E26 Mobile Ver- 143.4 MB

 

Shahrzad E26 1080p.mp4  - 1.2 GB

Shahrzad E26 720p.mkv - 624.1 MB

Shahrzad E26 480p.mp4 - 314.2 MB

Ancheh khahid did 26.mkv  - 6.4 MB

آن چه خواهید دید بخش 26 (تیزر بخش 27)

Shahrzad E26 Mobile Ver.flv - 143.4 MB

نسخه موبایلی با حجم بسیار پایین

 

 

 

قسمت بیست و هفتم 27

 

لینک های نسخه رمزدار

(ظهر 12 اردیبهشت)

(رمز 8 صبح 13 اردیبهشت در تلگرام ما)

لینک های نسخه بدون رمز

(8:15 ، 13 اردیبهشت)

 

Shahrzad E27 720p.mkv - xxxx MB

Shahrzad E27 480p.mkv - xxxx MB

Ancheh khahid did Shahrzad 27.mkv

آن چه خواهید دید بخش 27 (تیزر بخش 28)

Shahrzad E27 Mobile Ver.flv - xxxx MB

نسخه موبایلی با حجم بسیار پایین

(ظهر 12 اردیبهشت)

 

 

قسمت بیست و هشتم 28 (پایانی)

Shahrzad E28 720p.mkv - xxxx MB

Shahrzad E28 480p.mkv - xxxx MB

Shahrzad E28 Mobile Ver - xxxx MB

نسخه موبایلی با حجم بسیار پایین

(ظهر 19 اردیبهشت)

چرا نسخه رمزدار؟

پیش تر ها سریال شهرزاد روز دوشنبه صبح پخش می شد و چون بسیاری از مردم دنلود شبانه دارند، فایل را در بامداد سه شنبه دنلود، و بنابراین در روز 3 شنبه می توانستند سریال را ببینند. به همین جهت مسوولان سریال شهرزاد از ظهر یک شنبه، سریال را پیش فروش می کنند (با رمزهایی که 8 صبح دوشنبه داده می شوند) تا در شب یک شنبه کاربران آن را دنلود کرده و صبح روز دوشنبه بتوانند آن را ببینند. بدیهی ست که ما هیچ نقشی در این میان نداریم و از رمز ها نا آگاهیم. (رمز ، 8 صبح فردا در کانال تلگرام ما نسخه بدون رمز هم دقایقی پس از آن)

 

 

جهت دنلود آسان و سریع تر از سایت آپلودبوی ، نخست ثبت نام و سپس اشتراک ویژه خریداری کنید.

 برای گذر از مشکل ناهماهنگی سدا و ویدیو، K-Lite (ویندوز) ، QQPlayer (اندروید) را دنلود کنید.

 جهت دنلود فایل های بالای 1 گیگابایت باید در سایت آپلود بوی رجیستر کنید (رایگان) .

اگر دنلود فایلی نیمه کاره ماند ، با این آموزش می توانید آن را ادامه دهید.

 همگی رمزهای نسخه های زیپ شده در کانال تلگرام ما می باشند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 17 شهریور 1396 02:39 ب.ظ
I always emailed this web site post page to all my associates, because if like to read it afterward my
links will too.
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:52 ب.ظ
Wow, this paragraph is fastidious, my sister is analyzing these things, so I
am going to let know her.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 11:07 ق.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your website.
It's a very easy on the eyes which makes it much more
pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer
to create your theme? Exceptional work!
شنبه 7 مرداد 1396 01:33 ق.ظ
Greetings I am so delighted I found your blog, I really found you by accident, while I was
looking on Aol for something else, Nonetheless I
am here now and would just like to say thank you for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also
love the theme/design), I don't have time to go through it all at
the minute but I have saved it and also included
your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up
the superb work.
شنبه 2 اردیبهشت 1396 04:11 ق.ظ
I'll immediately clutch your rss feed as I can not find
your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you
have any? Kindly permit me recognise in order that I may just subscribe.
Thanks.
پنجشنبه 24 فروردین 1396 01:44 ق.ظ
Its such as you learn my thoughts! You appear to know so much approximately this, like
you wrote the ebook in it or something. I think
that you just could do with some % to drive the message
home a little bit, however instead of that, this is fantastic blog.
An excellent read. I'll certainly be back.
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:55 ق.ظ
You could certainly see your expertise within the work you write.
The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe.

All the time go after your heart.
یکشنبه 20 فروردین 1396 01:08 ب.ظ
Undeniably consider that which you said. Your favourite reason appeared to be at the internet the easiest factor to understand of.
I say to you, I certainly get irked even as people think about concerns
that they just don't understand about. You managed to hit the nail upon the top and
also outlined out the whole thing without having side-effects , other folks can take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks
پنجشنبه 15 مهر 1395 05:59 ب.ظ
تخفیف ویژه 15 هزار تومنی ریحون!
غذا رو سفارش بدید و 15 هزار تومن تخفیف بگیرید!
برای هر کسی که از لینک شما کد تخفیف رو بگیره هم 15 هزار تومن به حساب شما افزوده میشه!
برای گرفتن تخفیف 15 هزار تومنی مراحل زیر رو انجام بدید:
اول لینک رو باز کنید و کد تخفیف رو کپی یا یادداشت کنید
بعدش برید به صفحه اصلی سایت ریحون reyhoon.com و نرم افزار رو دریافت کنید (با گوشی برید و باید برنامه بازار رو داشته باشید)
بعد از نصب نرم افزار ثبت نام کنید (20 ثانیه طول میکشه نهایت!)
موقع سفارش غذا کد تخفیف رو بزنید تا 15 هزار تومن از هزینه غذا کم بشه
مثلا 20 هزار تومن غذا سفارش بدید فقط 5هزار تومن پرداخت میکنید
سوالی داشتید ایمیل بزنید
موفق باشی!

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین