تبلیغات

دانلود سریال شهرزاد قسمتهای 1 تا 26

چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 10:02 ب.ظ

نویسنده : یاسر هفت

قسمت یک 1 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E01 720p.mkv - 613.6 MB

Shahrzad E01 480p.mkv - 380.5 MB

Shahrzad E01 Mobile Ver-146.0 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E01 1080p.mp4- 1.2 GB 

Shahrzad E01 720p.mkv - 613.6 MB

Shahrzad E01 480p.mkv - 380.5 MB

Shahrzad E01 Mobile Ver-146.0 MB

 

 

قسمت دوم 2 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E02 720p.mkv - 764.0 MB

Shahrzad E02 480p.mkv - 387.5 MB

Shahrzad E02 Mobile Ver-146.6 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E02 1080.mkv - 997.4 MB

Shahrzad E02 720p.mkv - 764.0 MB

Shahrzad E02 480p.mkv - 387.5 MB

Shahrzad E02 Mobile Ver-146.6 MB

 

 

قسمت سوم 3 : 

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E03 720p.mkv - 461.3 MB

Shahrzad E03 480p.mkv - 205.5 MB

Shahrzad E03 Mobile Ver- 137.0 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E03 1080p.mp4 - 1.0 GB

Shahrzad E03 720p.mkv - 461.3 MB

Shahrzad E03 480p.mkv - 205.5 MB

Shahrzad E03 Mobile Ver- 137.0 MB

 

 

قسمت چهارم 4 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E04 720p.mkv - 674.9 MB

Shahrzad E04 480p.mkv - 338.3 MB

Shahrzad E04 Mobile Ver-142.8 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E04 1080p.mkv - 1.1 GB

Shahrzad E04 720p.mkv - 674.9 MB

Shahrzad E04 480p.mkv - 338.3 MB

Shahrzad E04 Mobile Ver-142.8 MB

 

 

قسمت پنجم 5 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E05 720p.mkv - 790.0 MB

Shahrzad E05 480p.mkv - 335.1 MB

Shahrzad E05 Mobile Ver - 130.1 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E05 1080p.mkv - 1.1 GB

Shahrzad E05 720p.mkv - 790.0 MB

Shahrzad E05 480p.mkv - 335.1 MB

Shahrzad E05 Mobile Ver - 130.1 MB

 

 

قسمت ششم 6 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E06 720p.mkv - 768.0 MB

Shahrzad E06 480p.mkv - 405.6 MB

Shahrzad E06 Mobile Ver-146.0 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad 06 1080p.mkv-1007.1 MB

Shahrzad E06 720p.mkv - 768.0 MB

Shahrzad E06 480p.mkv - 405.6 MB

Shahrzad E06 Mobile Ver-146.0 MB

 

 

قسمت هفتم 7 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E07 720p.mkv - 636.1 MB

Shahrzad E07 480p.mp4 - 344.7 MB

Shahrzad E07 Mobile Ver-145.9 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E07 1080p.mkv - 1.0 GB

Shahrzad E07 720p.mkv - 636.1 MB

Shahrzad E07 480p.mp4 - 344.7 MB

Shahrzad E07 Mobile Ver-145.9 MB

 

 

قسمت هشتم 8 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E08 720p.mkv - 611.3 MB

Shahrzad E08 480p.mp4 - 324.4 MB

Shahrzad E08 Mobile Ver-141.2 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E08 1080.mkv-1021.5 MB

Shahrzad E08 720p.mkv - 611.3 MB

Shahrzad E08 480p.mp4 - 324.4 MB

Shahrzad E08 Mobile Ver-141.2 MB

 

 

قسمت نهم 9 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E09 720p.mkv - 850.9 MB

Shahrzad E09 480p.mp4 - 398.9 MB

Shahrzad E09 Mobile Ver-119.5 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E09 1080p.mkv - 1.2 GB

Shahrzad E09 720p.mkv - 850.9 MB

Shahrzad E09 480p.mp4 - 398.9 MB

Shahrzad E09 Mobile Ver-119.5 MB

 

 

قسمت دهم 10 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E10 720p.mkv - 544.9 MB

Shahrzad E10 480p.mp4 - 275.6 MB

Shahrzad E10 Mobile Ver-125.3 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E10 1080p.mkv - 1.1 GB

Shahrzad E10 720p.mkv - 544.9 MB

Shahrzad E10 480p.mp4 - 275.6 MB

Shahrzad E10 Mobile Ver-125.3 MB

 

 

قسمت یازدهم 11 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E11 720p.mkv - 624.5 MB

Shahrzad E11 480p.mp4 - 324.8 MB

Shahrzad E11 Mobile Ver- 133.8 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E11 1080p.mp4 - 1.2 GB

Shahrzad E11 720p.mkv - 624.5 MB

Shahrzad E11 480p.mp4 - 324.7 MB

Shahrzad E11 Mobile Ver-133.8 MB

 

 

قسمت دوازدهم 12 :  

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E12 720p.mkv - 510.6 MB

Shahrzad E12 480p.mp4 - 250.0 MB

Shahrzad E12 Mobile Ver- 168.9 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E12 1080p  - 1012.5 MB

Shahrzad E12 720p.mkv - 510.6 MB

Shahrzad E12 480p.mp4 - 250.0 MB

Shahrzad E12 Mobile Ver-168.9 MB

 

 

قسمت سیزدهم 13 : 

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E13_720p.mkv - 534.1 MB

Shahrzad E13 480p.mp4 - 264.5 MB

Shahrzad E13 Mobile Ver- 138.6 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E13_1080p.mp4 - 1.0 GB

Shahrzad E13 720p.mkv - 534.1 MB

Shahrzad E13 480p.mp4 - 264.5 MB

 Shahrzad E13 Mobile Ver -138.6 MB

 

 

قسمت چهاردهم 14 :

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E14 720p.mkv - 528.3 MB

Shahrzad E14 480p.mp4 - 266.2 MB

Shahrzad E14 Mobile Ver- 137.3 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E14.1080p.mkv - 1.0 GB

Shahrzad E14 720p.mkv - 528.3 MB

Shahrzad E14 480p.mp4 - 266.2 MB

Shahrzad E14 Mobile Ver- 137.3 MB

 

 

قسمت پانزدهم 15

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E15 720p.mkv - 581.5 MB

Shahrzad E15 480p.mp4 - 296.5 MB

Shahrzad E15 Mobile Ver- 158.5 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E15.1080p.mkv - 1.1 GB

Shahrzad E15 720p.mkv - 581.5 MB

Shahrzad E15 480p.mp4 - 296.5 MB

Shahrzad E15 Mobile Ver - 158.5 MB

 

 

 قسمت شانزدهم 16

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E16 720p.mkv - 582.9 MB

Shahrzad E16 480p.mp4 - 293.1 MB

Shahrzad E16 Mobile Ver- 152.1 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E16 1080p.mp4 - 1.1 GB

Shahrzad E16 720p.mkv - 582.9 MB

Shahrzad E16 480p.mkv - 293.1 MB

Shahrzad E16 Mobile Ver - 152.1 MB

 

 

 قسمت هفدهم 17

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E17 720p.mkv - 549.9 MB

Shahrzad E17 480p.mp4 - 274.2 MB

Shahrzad E17 Mobile Ver- 143.0 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E17 1080p.mp4 - 1.1 GB

Shahrzad E17 720p.mkv - 549.9 MB

Shahrzad E17 480p.mp4 - 274.2 MB

Shahrzad E17 Mobile Ver - 143.0 MB

 

 

قسمت هجدهم 18

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E18 720p.mkv - 554.9 MB

Shahrzad E18 480p.mp4 - 375.1 MB

Shahrzad E18 Mobile Ver- 131.8 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E18 1080p.mp4 - 1.1 GB

Shahrzad E18 720p.mkv - 554.9 MB

Shahrzad E18 480p.mp4 - 375.1 MB

Shahrzad E18 Mobile Ver - 131.8 MB

 

  

قسمت نوزدهم 19

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E19 720p.mkv - 557.1 MB

Shahrzad E19 480p.mp4 - 281.0 MB

Shahrzad E19 Mobile Ver- 142.2 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E19 1080p.mp4 - 1.1 GB

Shahrzad E19 720p.mkv - 557.1 MB

Shahrzad E19 480p.mp4 - 281.0 MB

Shahrzad E19 Mobile Ver - 142.2 MB

 

 

قسمت بیستم 20

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E20 720p.mkv - 559.5 MB

Shahrzad E20 480p.mp4 - 283.1 MB

Shahrzad E20 Mobile Ver- 141.8 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E20 1080p.mp4 - 1.1 GB

Shahrzad E20 720p.mkv - 559.5 MB

Shahrzad E20 480p.mp4 - 283.1 MB

Shahrzad E20 Mobile Ver- 141.8 MB

 

 

قسمت بیست و یکم 21

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E21 720p.mp4 - 619.4 MB

Shahrzad E21 480p.mp4 - 417.8 MB

Shahrzad E21 Mobile Ver- 185.7 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E21 1080p.mp4 - 1.2 GB

Shahrzad E21 720p.mp4 - 619.4 MB

Shahrzad E21 480p.mp4 - 417.8 MB

Shahrzad E21 Mobile Ver- 185.7 MB

 

 

قسمت بیست و دوم 22

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E22 720p.mkv - 602.0 MB

Shahrzad E22 480p.mp4 - 303.3 MB

Shahrzad E22 Mobile Ver- 188.2 MB


 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E22 1080p.mp4 - 1.2 GB

Shahrzad E22 720p.mp4 - 602.0 MB

Shahrzad E22 480p.mp4 - 303.3 MB

Shahrzad E22 Mobile Ver- 188.2 MB

 

 

قسمت بیست و سوم 23

 

دانلود از سرور دب فایل

Shahrzad E23 720p.mkv - 592.6 MB

Shahrzad E23 480p.mp4 - 294.4 MB

Shahrzad E23 Mobile Ver- 154.7 MB

 

دانلود از سرور آپلودبوی

Shahrzad E23 1080p .mp4 - 1.1 GB

Shahrzad E23 720p.mkv - 592.6 MB

Shahrzad E23 480p.mp4 - 294.4 MB

Shahrzad E23 Mobile Ver- 154.7 MB

 

 

قسمت بیست و چهارم 24

 

Shahrzad E24 720p.mkv - 585.1 MB

Shahrzad E24 480p.mp4 - 291.0 MB

Shahrzad E24 Mobile Ver- 152.7 MB

 

Shahrzad E24 1080p.mp4 -  1.1 GB

Shahrzad E24 720p.mkv - 585.1 MB

Shahrzad E24 480p.mp4 - 291.0 MB

Ancheh khahid did 24.mkv - 7.7 MB

Shahrzad E24 Mobile Ver- 152.7 MB

 

 

قسمت بیست و پنجم 25

 

Shahrzad E25 720p.mkv - 576.6 MB

Shahrzad E25 480p.mp4 - 294.3 MB

 Shahrzad E25 Mobile Ver- 180.3 MB 

 

 

Shahrzad E25 1080p.mp4  - 1.1 GB

Shahrzad E25 720p.mkv - 576.6 MB

Shahrzad E25 480p.mp4 - 294.3 MB

Ancheh khahid did 25.mkv  - 4.9 MB

Shahrzad E25 Mobile Ver- 180.3 MB

 

 

قسمت بیست و شش 26

 

Shahrzad E26 720p.mkv - 624.1 MB

Shahrzad E26 480p.mp4 - 314.2 MB

Shahrzad E26 Mobile Ver- 143.4 MB

 

Shahrzad E26 1080p.mp4  - 1.2 GB

Shahrzad E26 720p.mkv - 624.1 MB

Shahrzad E26 480p.mp4 - 314.2 MB

Ancheh khahid did 26.mkv  - 6.4 MB

آن چه خواهید دید بخش 26 (تیزر بخش 27)

Shahrzad E26 Mobile Ver.flv - 143.4 MB

نسخه موبایلی با حجم بسیار پایین

 

 

 

قسمت بیست و هفتم 27

 

لینک های نسخه رمزدار

(ظهر 12 اردیبهشت)

(رمز 8 صبح 13 اردیبهشت در تلگرام ما)

لینک های نسخه بدون رمز

(8:15 ، 13 اردیبهشت)

 

Shahrzad E27 720p.mkv - xxxx MB

Shahrzad E27 480p.mkv - xxxx MB

Ancheh khahid did Shahrzad 27.mkv

آن چه خواهید دید بخش 27 (تیزر بخش 28)

Shahrzad E27 Mobile Ver.flv - xxxx MB

نسخه موبایلی با حجم بسیار پایین

(ظهر 12 اردیبهشت)

 

 

قسمت بیست و هشتم 28 (پایانی)

Shahrzad E28 720p.mkv - xxxx MB

Shahrzad E28 480p.mkv - xxxx MB

Shahrzad E28 Mobile Ver - xxxx MB

نسخه موبایلی با حجم بسیار پایین

(ظهر 19 اردیبهشت)

چرا نسخه رمزدار؟

پیش تر ها سریال شهرزاد روز دوشنبه صبح پخش می شد و چون بسیاری از مردم دنلود شبانه دارند، فایل را در بامداد سه شنبه دنلود، و بنابراین در روز 3 شنبه می توانستند سریال را ببینند. به همین جهت مسوولان سریال شهرزاد از ظهر یک شنبه، سریال را پیش فروش می کنند (با رمزهایی که 8 صبح دوشنبه داده می شوند) تا در شب یک شنبه کاربران آن را دنلود کرده و صبح روز دوشنبه بتوانند آن را ببینند. بدیهی ست که ما هیچ نقشی در این میان نداریم و از رمز ها نا آگاهیم. (رمز ، 8 صبح فردا در کانال تلگرام ما نسخه بدون رمز هم دقایقی پس از آن)

 

 

جهت دنلود آسان و سریع تر از سایت آپلودبوی ، نخست ثبت نام و سپس اشتراک ویژه خریداری کنید.

 برای گذر از مشکل ناهماهنگی سدا و ویدیو، K-Lite (ویندوز) ، QQPlayer (اندروید) را دنلود کنید.

 جهت دنلود فایل های بالای 1 گیگابایت باید در سایت آپلود بوی رجیستر کنید (رایگان) .

اگر دنلود فایلی نیمه کاره ماند ، با این آموزش می توانید آن را ادامه دهید.

 همگی رمزهای نسخه های زیپ شده در کانال تلگرام ما می باشند.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 10:11 ب.ظ